News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

VSOA Defensie bedankt alle aanwezigen voor hun engagement en deelname aan de betoging van vandaag.

Half oktober werd met één brute pennentrek en zonder enig overleg het pensioenstelsel van het militair personeel door de regering afgeschaft. Na de vele maatregelen van besparingen is de maat duidelijk meer dan vol. 

Vandaag toonden meer dan 9000 militairen hun ongenoegen.

De verhoging van de pensioenleeftijd van 56 jaar naar minimum 63 jaar (!), de afschaffing van de loopbaanbreuk 1/50ste (tantièmes) waarop onze pensioenen worden berekend, de invoering van een minimumaantal loopbaanjaren alvorens van een welverdiend pensioen te mogen genieten en de afschaffing van het medisch pensioen waarover de regering een principebeslissing heeft genomen aan de vooravond van een nieuwe herstructurering binnen Defensie, zijn de spreekwoordelijke druppels die de emmer doen overlopen.

Naar aanleiding van de principebeslissing van de federale regering op 15 oktober 2016 over de verhoging van de pensioenleeftijd voor de militairen hebben de vier representatieve militaire vakorganisaties in algemeen vakbondsfront op 18 oktober een dringend onderhoud gevraagd met de eerste minister Charles Michel.

Blijkbaar schuift hij de hete aardappel door naar zijn minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, die de vakbonden heeft uitgenodigd op 26 oktober 2016.

Woensdag 26 oktober 2016 werden de vier representatieve vakorganisaties ontvangen door minister Daniël Bacquelaine van Pensioenen in het kader van de door de regering aangekondigde pensioenmaatregelen voor de militairen. 

Tijdens deze meeting werd door de minister toelichting gegeven betreffende de maatregelen rond de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2018, de afschaffing van de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) vanaf januari 2019 en de introductie van loopbaanvoorwaarden (lees: minimumaantal jaren dienst) alvorens men met pensioen mag vertrekken. 

Op onze vraag van afgelopen dinsdagavond 18 oktober 2016, heeft de Chef Defensie vandaag 20 oktober 2016, de 4 representatieve vakorganisaties ontvangen.

De Generaal Marc Compernol herhaalt de politieke principebeslissing naar aanleiding van de pensioenmaatregelen en verklaarde dat deze beslissing deel uitmaakt van het onvermijdelijke maatschappelijk debat voor wat betreft het pensioenstelsel in België tot 2030.

De CHOD bracht onmiddellijk zijn bezorgdheden naar voor. Hij is bezorgd over zijn personeel, zijn organisatie en het budget omdat zijn visie over defensie operationeel gericht is.

Zoals eerder gecommuniceerd, zijn de vier vakorganisaties op 17 oktober 2016 geïnformeerd over de principebeslissing, genomen door de federale regering tijdens het begrotingsconclaaf, inzake de pensioengerechtigde leeftijd voor de militairen in de toekomst.

De wijze waarop deze hervormingsmaatregelen tot stand zijn gekomen genieten geenszins onze goedkeuring.

Niettemin vindt u hieronder bijkomende details m.b.t. de informatie ontvangen op het kabinet MoD op 17 oktober 2016.

Na overleg met de vier representatieve vakorganisaties van Defensie werd het volgende actieplan beslist naar aanleiding van de principebeslissing van de federale regering over de militaire pensioenen.

Wij hebben bij hoogdringendheid een onderhoud gevraagd met de CHOD, Generaal Marc Compernol en de 1ste Minister Charles Michel.

 

Op 17 oktober 2016 heeft minister Steven Vandeput de vier vakorganisaties geïnformeerd n.a.v. de principebeslissingen inzake de toekomst van de militaire pensioenen die het afgelopen weekend door de regering werden aangekondigd in het kader van de begrotingsopmaak 2017. 

De voorstellen bevatten onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2018, afschaffing van de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) vanaf januari 2019 en de introductie van loopbaanvoorwaarden (lees: minimum aantal jaren dienst) alvorens men met pensioen mag vertrekken.