News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Defensie wordt momenteel pijnlijk geconfronteerd met de zoveelste hervorming.

Voortdurend wordt er een beroep gedaan op de loyaliteit en het plichtsbewustzijn van de militair in de uitvoering van zijn taken. Vermoedelijk is die grens voor het gros nu overschreden. Onzekerheid is kenmerkend voor de huidige situatie. We worden geconfronteerd met ongewenste en onnodige ingrepen in ons dagelijks bestaan en toekomst. Ingrepen die enkel resulteren in negatieve effecten.

Een storm van kritiek valt de minister van Defensie en zijn staf te beurt. De negatieve gevoelens zijn nog steeds niet geluwd. In alle gevallen lijkt “gebrek aan vertrouwen” de gemeenschappelijke factor te zijn. Gebrek aan vertrouwen in Defensie als werkgever, die moet instaan voor de belangen van het personeel.

Op 29 juni 2016 werd de strategische visie onthuld, een langverwacht dossier volgens VSOA Defensie.

Een van de punten die onze aandacht trok en ons enkel kon verheugen op dat moment, was de paragraaf over de samenwerking tussen de minister van Defensie en de sociale partners.

Ter herinnering, in de strategische visie staat vermeld:” De sociale partners moeten als vertegenwoordigers van de personeelsleden en vanuit hun expertise maximaal betrokken worden bij een verdere flexibilisering van het personeelsbeleid

Het memorandum van VSOA Defensie betreffende de overgangsmaatregelen eerbiedigt het principe van de gemeenschappelijke basis van onze regering.
Onze visie past in rechtvaardige en onpartijdige overgangsmaatregelen voor het geheel van het militair personeel.   

VSOA Defensie werd vandaag door de minister van Landsverdediging en de Chef Defensie gehoord.

We hebben ons voorstel in het kader van het pensioendossier uitgelegd. Een realistisch voorstel, dat de waarborg van een correct pensioenstelsel aan de militairen in actieve dienst aanbiedt.

VSOA Defensie heeft uitdrukkelijk aan Minister Vandeput gevraagd om op zijn beurt een duidelijk voorstel uit te leggen, hetgeen hij heeft geweigerd voor onbegrijpelijke redenen, zeggende dat “dit laatste niet met applaus zou onthaald worden”.

Sinds de betoging van 15 november tegen de hervormingsplannen van de pensioenen hebben we niet stilgezeten.

De vakorganisaties hebben sindsdien verschillende gesprekken gehad met zowel het Kabinet van de minister van Defensie als het Kabinet van de minister van Pensioenen. Daarnaast hebben wij sinds 12 december 2016 al ruim 50 eenheden bezocht om een informatievergadering te brengen naar aanleiding van de principebeslissing.

De vier representatieve vakorganisaties werden gehoord door het Nationaal Pensioencomité (NPC) in het kader van de discussie aangaande de militaire specificiteit en de zware beroepen.

Naast de vakbonden heeft ook de militaire overheid van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te geven hoe bijzonder het beroep van militair is in het licht van de eisen die eraan gesteld worden en de verplichtingen waaraan de militair onderworpen is.

 

Defensie heeft dringend nood aan stabiliteit op vlak van budget, middelen en personeel.

Dit is alleen mogelijk via een debat over de toekomst van onze Defensie zodat een langetermijnvisie kan ontwikkeld worden.

De huidige politieke leiders geven er echter de voorkeur aan om onze Defensie langzaam maar zeker te ontmantelen.

De Regering heeft vandaag, 23 Dec 16, de volgende beslissingen genomen:

De oppensioenstellingen zullen niet meer per trimester plaatsvinden maar wel per maand;

De militairen die de leeftijdsgrens bereiken in de loop van het laatste trimester van een jaar vallen onder de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden van toepassing van datzelfde jaar;

De militairen die zich nog in een overgangsmaatregel van de vorige wetgeving bevinden, zullen niet onder de nieuwe pensioenregeling vallen.

Een nieuw akkoord tijdens de Ministerraad op vrijdag 23 december 2016 zou een mooi signaal en kerstcadeau zijn om op een goede manier 2016 te eindigen en de onderhandelingen tussen de vier representatieve vakorganisaties en de overheid op een gezonde wijze te starten in 2017.

Half oktober werd met één brute pennentrek en zonder enig overleg de afschaffing van het pensioenstelsel van het militair personeel door de regering aangekondigd.

< Préc 1 ... 9 10 11 ... 14 15 Suiv >