News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Op 12 maart, na de Nationale Veiligheidsraad, kondigde de Premier maatregelen aan die van toepassing zijn voor het hele grondgebied. Een eerste maatregel is dat iedereen in de mate van het mogelijke aan het werk blijft maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt. De andere maatregel betreft het gebruik van glijdende werkuren om het openbaar vervoer niet te overbelasten.

« Het militair als ambassadeur »: een vroege 1 April grap bevestigd... en nog dikker !

Vorige week betreurde VSOA-Defensie in de pers een initiatief binnen de luchtcomponent om een dag dienstontheffing toe te kennen enkel aan militairen van eenheden die op 15 maart 2020 tijdens de Open Campus Day te Saffraanberg twee kandidaat-vliegtuigtechnici voorstellen.

Ondanks onze opmerkingen over de modaliteiten van de herinvoering van de professionele wacht, heeft Defensie vandaag besloten haar project voort te zetten.
Concreet, om de operationaliteit van de eenheden in de betrokken kwartieren (Burcht, Beauvechain, Flawinne, Brasschaat, Spa, Amay, Kleine Brogel, Florennes, Marche-en-Famenne, Leopoldsburg, Tielen en Grobbendonk) te garanderen, kunnen kandidaat-onderofficieren en kandidaat-vrijwilligers die hun basisvorming niet kunnen of niet willen verderzetten in de professionele wacht geplaatst worden.

Er zijn heel wat reacties en vragen gekomen op de Flash Defensie van 24 januari 2020 over de personeelsinitiatieven. Defensie heeft al verschillende initiatieven genomen voor het personeel en dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Naast de aankondiging van een aantal toekomstige punctuele maatregelen (die nog steeds geconcretiseerd moeten worden), zoals de toelage voor kennis van het Engels, de verwijderingsvergoeding of de invoering van maaltijdcheques, heeft de Chef Defensie zijn intentie toegelicht om te focussen op 4 pijlers: diversificatie van de instroom, optimalisering van het bestaande personeelsbestand, aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé en individuele ondersteuning voor elk personeelslid.

VSOA-Defensie heeft afgelopen vrijdag een infovergadering bijgewoond georganiseerd door de Chef Defensie en de Algemene Directie Human Resources. Het doel van deze vergadering was een stand van zaken op te maken van de HR-initiatieven en van alle lopende en toekomstige maatregelen voor het personeel.

Hoewel we het initiatief toejuichen, hebben we van deze gelegenheid gebruikgemaakt om een krachtige boodschap over te brengen aan de Chef Defensie.