News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Naar aanleiding van de principebeslissing van de federale regering op 15 oktober 2016 over de verhoging van de pensioenleeftijd voor de militairen hebben de vier representatieve militaire vakorganisaties in algemeen vakbondsfront op 18 oktober een dringend onderhoud gevraagd met de eerste minister Charles Michel.

Blijkbaar schuift hij de hete aardappel door naar zijn minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, die de vakbonden heeft uitgenodigd op 26 oktober 2016.

Woensdag 26 oktober 2016 werden de vier representatieve vakorganisaties ontvangen door minister Daniël Bacquelaine van Pensioenen in het kader van de door de regering aangekondigde pensioenmaatregelen voor de militairen. 

Tijdens deze meeting werd door de minister toelichting gegeven betreffende de maatregelen rond de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2018, de afschaffing van de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) vanaf januari 2019 en de introductie van loopbaanvoorwaarden (lees: minimumaantal jaren dienst) alvorens men met pensioen mag vertrekken. 

Op onze vraag van afgelopen dinsdagavond 18 oktober 2016, heeft de Chef Defensie vandaag 20 oktober 2016, de 4 representatieve vakorganisaties ontvangen.

De Generaal Marc Compernol herhaalt de politieke principebeslissing naar aanleiding van de pensioenmaatregelen en verklaarde dat deze beslissing deel uitmaakt van het onvermijdelijke maatschappelijk debat voor wat betreft het pensioenstelsel in België tot 2030.

De CHOD bracht onmiddellijk zijn bezorgdheden naar voor. Hij is bezorgd over zijn personeel, zijn organisatie en het budget omdat zijn visie over defensie operationeel gericht is.

Zoals eerder gecommuniceerd, zijn de vier vakorganisaties op 17 oktober 2016 geïnformeerd over de principebeslissing, genomen door de federale regering tijdens het begrotingsconclaaf, inzake de pensioengerechtigde leeftijd voor de militairen in de toekomst.

De wijze waarop deze hervormingsmaatregelen tot stand zijn gekomen genieten geenszins onze goedkeuring.

Niettemin vindt u hieronder bijkomende details m.b.t. de informatie ontvangen op het kabinet MoD op 17 oktober 2016.

Na overleg met de vier representatieve vakorganisaties van Defensie werd het volgende actieplan beslist naar aanleiding van de principebeslissing van de federale regering over de militaire pensioenen.

Wij hebben bij hoogdringendheid een onderhoud gevraagd met de CHOD, Generaal Marc Compernol en de 1ste Minister Charles Michel.

 

Op 17 oktober 2016 heeft minister Steven Vandeput de vier vakorganisaties geïnformeerd n.a.v. de principebeslissingen inzake de toekomst van de militaire pensioenen die het afgelopen weekend door de regering werden aangekondigd in het kader van de begrotingsopmaak 2017. 

De voorstellen bevatten onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2018, afschaffing van de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) vanaf januari 2019 en de introductie van loopbaanvoorwaarden (lees: minimum aantal jaren dienst) alvorens men met pensioen mag vertrekken.

De minister van Defensie verkondigde vanmorgen tijdens de Kamercommissie dat er geen reden is om het dreigingsniveau te verhogen voor de militairen en militaire installaties, aangezien er geen gevaar is.

Zijn het verklaringen zoals deze die een gevoel van veiligheid moeten geven aan onze militairen?

Er zijn maatregelen genomen door Minister Jambon voor de politie, er worden verklaringen gegeven door Minister Vandeput voor Defensiepersoneel!

VSOA Defensie eist concrete maatregelen en vindt dergelijke verklaring schandalig gezien het incident dat vandaag heeft plaatsgevonden, de analyse van de minister is niet correct.

Na de terroristische aanslag van 6 augustus 2016 op de politie in Charleroi, heeft het VSOA Defensie, op 11 augustus, minister Vandeput gevraagd welke bijkomende veiligheidsmaatregelen hij zou nemen voor de bescherming van het militair personeel dat niet deelneemt aan operatie Homeland. Tot op vandaag bleef onze vraag onbeantwoord.

Onze organisatie maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van de militair bij het uitoefenen van zijn dagdagelijkse job. Wij denken hierbij aan een opdracht, in militaire kledij en met een militair voertuig. Deze militairen zijn hierbij niet extra beschermd met enige bewapening of escorte, maar vormen een mogelijk en zichtbaar doelwit voor terroristen.

VSOA Defensie woonde woensdag de commissie van Landsverdediging bij en is zeer verbaasd over de publicatie in de pers betreffende de sluiting van bepaalde kwartieren.

Zelfs als de minister van Defensie Steven Vandeput verklaard heeft dat een voorstel door de Defensiestaf naar voor geschoven is, heeft hij op geen enkel moment bevestigd dat de vernoemde kwartieren met sluiting gedoemd zijn zoals vermeld in de pers. De minister was duidelijk: “Dit zal een politieke beslissing zijn”.

VSOA Defensie is uiteraard tegen de sluiting van eender welk kwartier. We denken daarbij aan de daaruit voortvloeiende problemen voor onze militairen en hun families. Ze verdienen immers beter!