News

Ontdek hieronder de laatste actualiteiten van de belangrijkste vakorganisatie van Defensie.

Er zijn heel wat reacties en vragen gekomen op de Flash Defensie van 24 januari 2020 over de personeelsinitiatieven. Defensie heeft al verschillende initiatieven genomen voor het personeel en dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Naast de aankondiging van een aantal toekomstige punctuele maatregelen (die nog steeds geconcretiseerd moeten worden), zoals de toelage voor kennis van het Engels, de verwijderingsvergoeding of de invoering van maaltijdcheques, heeft de Chef Defensie zijn intentie toegelicht om te focussen op 4 pijlers: diversificatie van de instroom, optimalisering van het bestaande personeelsbestand, aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé en individuele ondersteuning voor elk personeelslid.

VSOA-Defensie heeft afgelopen vrijdag een infovergadering bijgewoond georganiseerd door de Chef Defensie en de Algemene Directie Human Resources. Het doel van deze vergadering was een stand van zaken op te maken van de HR-initiatieven en van alle lopende en toekomstige maatregelen voor het personeel.

Hoewel we het initiatief toejuichen, hebben we van deze gelegenheid gebruikgemaakt om een krachtige boodschap over te brengen aan de Chef Defensie.

Lid worden van een vakbond is  vaak zoals als een verzekering nemen ‘voor het geval dat’. Denk maar aan problemen op het werk, disciplinaire procedures, evaluaties, diverse commissies of hulp bij een mutatie. Onze individuele pijler is dan ook actief op vele fronten en wordt hierin bijgestaan door een groot aantal lokale afgevaardigden die aan de slag zijn bij de eenheden. 

Ons engagement inzake welzijn voor het personeel van Defensie kan treffend in cijfers worden samengevat: 100 % aanwezigheid op 104 Basisoverlegcomités van Defensie en haar parastatalen. De Basisoverlegcomités zijn belangrijke overlegmomenten tussen de militaire autoriteit en de vakbondsafgevaardigden. Aanwezig zijn op deze bijeenkomsten is cruciaal voor het dagelijkse leven van onze militairen omdat er problemen worden besproken inzake de hygiëne van de gebouwen, de preventie van arbeidsongevallen of psychosociale risico’s zoals stress of burn-out.

Wat misschien niet iedereen weet, is dat veel van het vakbondswerk ons allemaal ten goede komt. Over elk wetsontwerp en ontwerp van koninklijk of ministerieel besluit en elke reglementswijziging wordt immers onderhandeld of overlegd met het kabinet van de minister en de autoriteiten van Defensie. Ons werk bestaat erin al deze ontwerpen te analyseren en de positieve of negatieve impact ervan op het personeel te beoordelen. Vaak stellen we ingrijpende aanpassingen voor aan deze teksten om het resultaat voor militairen en burgers te verbeteren.

Het leven loopt helaas niet altijd zoals we dat wensen en iedereen kan het slachtoffer worden van een ongeval of ziekte. Bij een ongeval op weg van of naar het werk of een ziekte veroorzaakt door het werk, hebben de personeelsleden recht op bepaalde vergoedingen. Wegwijs raken in de verschillende administratieve procedures en commissies is echter niet altijd evident. Wij helpen u dan ook graag verder!

Voor VSOA-Defensie zijn de burgers die bij Defensie aan de slag zijn evenwaardige personeelsleden! We beseffen heel goed dat hun behoeften en loopbaan soms verschillen van die van hun militaire collega’s. Net daarom beschikken we over een netwerk van dertien lokale burgerafgevaardigden, plus een vaste burgerafgevaardigde voor deze materie op ons hoofdkantoor: mevrouw Patricia Raiti.

1 2 ... 15 16 Suiv >