04.05.20 Werkhervatting: 4/23 in het rapport van Defensie!

In de Flash Defensie 2020-07 van 30 april drong de CHOD aan op de noodzakelijkheid om de preventieadviseurs en de vakbonden te betrekken door het lokale commando en dat er ook risicoanalyses moeten worden uitgevoerd als onderdeel van de "herstart" van Defensie*.

Helaas zijn de resultaten op 4 mei op dit gebied niet erg rooskleurig: van de 23 kwartiergroeperingen hebben er slechts 4 al overleg georganiseerd met de vakbonden!

Een schande als je zeker weet dat de eenheden bezig zijn met de herstart.

Om te voorkomen dat we spelen met de gezondheid van onze medewerkers, zijn we dit weekend tussenbeide gekomen met de 19 voorzitters van problematische comités.

Beste collega's, wees voorzichtig! De codex voor welzijn op het werk is duidelijk: "Een werknemer die, in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar en die niet kan worden vermeden, zijn werkplek of een gevaarlijke zone verlaat, kan niet worden onderworpen aan enige schade en moet worden beschermd tegen alle schadelijke en ongerechtvaardigde gevolgen. Hij informeert onmiddellijk het bevoegde lid van de hiërarchische lijn en de interne dienst ”!

Neem contact met ons op als u vragen of problemen heeft!

* Flash Defensie van 30 april 20:“Meer nog dan voorheen zijn het ook de preventieadviseurs en de vakorganisaties, bij monde van hun leden in de basisoverlegcomités, die een belangrijke ondersteuning moeten leveren. Zij moeten door de lokale Commandoketen volledig bij dit proces betrokken worden. We zullen moeten doorstarten op basis van goed overlegde risicoanalyses en volgens de principes van ORM (operationeel risicomanagement), goed wetende dat een restrisico gelijk aan nul niet bestaat”