16.12.19 Burgers bij Defensie: net zo goed onze prioriteit!

Voor VSOA-Defensie zijn de burgers die bij Defensie aan de slag zijn evenwaardige personeelsleden! We beseffen heel goed dat hun behoeften en loopbaan soms verschillen van die van hun militaire collega’s. Net daarom beschikken we over een netwerk van dertien lokale burgerafgevaardigden, plus een vaste burgerafgevaardigde voor deze materie op ons hoofdkantoor: mevrouw Patricia Raiti.

Kunt u uw functie bij VSOA-Defensie kort even toelichten?

Ik ben verantwoordelijk voor de burgerpijler. Dat betekent concreet dat ik in verschillende onderhandelings- en overlegcomités zetel, de individuele belangen verdedig van bepaalde leden, interventies opstel bij de autoriteiten van Defensie en natuurlijk ook alle dossiers opvolg die een impact kunnen hebben op de burgers bij Defensie.

U hebt het over onderhandelingen en overleg. Wat houdt dat precies in?

In het kader van Sectorcomité XIV doen we op personeelsvlak jaarlijks aanbevelingen voor het jaar dat volgt. Het gaat dan om de aanwervingen en voorziene promoties voor het nieuwe jaar. We zorgen voor een zeker evenwicht en voldoende toekomstperspectieven voor het personeel, onder meer door genoeg open functies te garanderen voor de promoties. Dat doen we overigens zowel bij Defensie zelf als bij de CDSCA, het Nationaal Geografisch Instituut en het WHI.

Daarnaast zetel ik in de overlegcomités inzake welzijn op het werk voor deze vier organisaties. Tot slot vertegenwoordig ik VSOA-Defensie in het belangrijke Comité B, het overlegcomité voor het personeel van de federale overheidsdiensten, waar ook het burgerpersoneel van Defensie deel van uitmaakt.

Welke dossiers of feiten staken er in 2019 bovenuit wat de burgerzaken betreft?

Doordat de regering in lopende zaken is, waren er weinig dossiers voor het burgerpersoneel waarin vooruitgang kon worden geboekt. Een mooie doorbraak was echter de invoering van de tweede pensioenpijler voor de contractuele burgermedewerkers. Zij kregen immers een lager pensioen dan hun statutaire collega’s, maar ook een lager pensioen dan in de privésector, die extra voordelen biedt, zoals een groepsverzekering.

Ander goed nieuws is dat 2019 een goed jaar was op het vlak van aanwervingen van burgers bij Defensie, met meer dan 116 nieuwe medewerkers. Dat is een mooie stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2018 waren er namelijk 65 aanwervingen en in 2017 maar 43. Voor 2020 verwachten we dat de trend aanhoudt en hopen we op ongeveer 150 nieuwe medewerkers.

Wat vindt u van de initiatieven die Human Resources neemt voor de militairen? Er is sprake van een toelage voor kennis van het Engels, inhaalrust voor verplaatsingen …

Dat is natuurlijk een hele mooie vooruitgang. Jammer genoeg hebben die maatregelen geen betrekking op de burgers. We hebben dit dan ook aangekaart bij de burgerlijke autoriteit van Defensie en de DG HR, om duidelijk te maken dat burgers geen tweederangsmedewerkers zijn! We wachten nog op een schriftelijk antwoord, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het dossier de goede richting uitgaat.

Wat zijn de nieuwe uitdagingen voor 2020?

We willen de burgerlijke autoriteit van Defensie en de DG HR ervan overtuigen om samen een algemeen personeelsbeleid uit te werken met waar mogelijk gemeenschappelijke hr-initiatieven! Hoewel de specifieke kenmerken van de verschillende statuten moeten worden gerespecteerd, kunnen bepaalde maatregelen voor iedereen gunstig zijn: toelagen voor kennis van het Engels, terugbetaling van buitenlandse missies enz.

In deze periode van verandering bij Defensie en onzekerheid over het personeelstekort zijn we ervan overtuigd dat er voor burgers een rol is weggelegd om de transitie vlot te laten verlopen en het militaire personeel de nodige ondersteuning te bieden.