25.06.20 Defensie leren kennen om het personeel te herwaarderen: onze opdracht!

Het VSOA-Defensie in een “corrigerende rol” dat is de realiteit van het terrein uitleggen aan de politieke wereld.

Op 29 januari 2020 hebben wij aan de leden van de Commissie Landsverdediging de dramatische situatie beklemtoond wat betreft de toekomst van het personeel. Sindsdien hebben wij ons werk achter de schermen bij de verschillende politieke partijen verdergezet. Het doel: Defensie uitleggen en hen overtuigen van de dringende noodzaak om in personeel te investeren!

Op 24 juni, tijdens de zitting van de Kamer over het personeelsbeleid inzake Defensie, hebben we gelukkig kunnen vaststellen dat politici al een betere kijk op de realiteit gekregen hebben. Enkele voorbeelden van amendementen die door enkele Kamerleden voorgesteld worden:

  • Maatregelen  nemen om in het raam van het sociaal overleg het brutoloon van het personeel van Defensie te verhogen.
  • Een algehele loonsverhoging voor het militair personeel overwegen.
  • De statuten bijsturen via een concrete en in de tijd gefaseerde sectorovereenkomst, alsook het beroep financieel aantrekkelijker te maken, in het bijzonder wat de lonen betreft.
  • Een onafhankelijke doorlichting van Defensie laten uitvoeren aangaande de loonconcurrentie bij veiligheidsberoepen van de federale overheid en een benchmarking van de pecuniaire vergoeding met hun buitenlandse equivalenten, en op basis hiervan overgaan tot de gelijktrekking van de barema’s.
  • De bestaande militaire kwartieren renoveren en nieuwe kwartieren bouwen, en daarbij de milieunormen in acht nemen en rekening houden met de geografische realiteit, zodat de militaire en civiele personeelsleden in optimale omstandigheden kunnen werken.
  • Elk personeelslid van Defensie individuele steun verlenen teneinde het loopbaanbeheer te verbeteren en het verloop van de loopbanen bij Defensie bevattelijker te maken.
  • Zo mogelijk telewerk instellen teneinde de flexibiliteit en het werkaanbod bij Defensie te verbeteren, met compensatie voor het personeel dat geen gebruik kan maken van dergelijk telewerk.
  • De eenheden decentraliseren, om de duur van het woon-werkverkeer te verkorten.
  • De medische bescherming van de militairen verruimen, zowel op Belgisch grondgebied als bij buitenlandse missies.

Opmerkelijk feit in ons huidig politiek landschap: ALLE politieke partijen (met onthouding van Vlaams Belang en PTB/PVDA) hebben ingestemd met de resolutie die  de lonen van de militairen aflijnt met de barema schalen van de Politie !

Het feit dat veel van deze voorstellen een integraal onderdeel zijn van onze visie 2020-2030 die in juni 2019 werd gepresenteerd, is geen toeval!

We werken op verschillende fronten: de politieke wereld, de Defensiestaf, het lokale commando, enz. voor steeds meer respect en erkenning voor Defensiepersoneel.