11.06.18 Comité B op 4, 5 en 6 juni - Drie vergaderingen over de CODEX

Vorige week meldden de vertegenwoordigers van het kabinet van minister Vandeput ons totaal onverwachts dat de onderhandelingen op 6 juni zouden stopgezet worden. Dat offensief vanwege het kabinet werd slecht onthaald door de drie representatieve vakorganisaties, gelet op de korte termijn om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. Op 6 juni lieten de vakorganisaties in gemeenschappelijk front hun niet-akkoord horen voor het gebouw WTCIII. We eisten dat de onderhandelingen over de CODEX werden voortgezet. De gevolgen van die hervorming voor het personeel van het openbaar ambt zijn namelijk niet te onderschatten. Ten gevolge van onze actie gaf de voorzitter van comité B zijn woord om de onderhandelingen na 6 juni verder te zetten. Daarna gingen de besprekingen verder.

Kort verslag van de drie vergaderingen:

Tijdens de eerste vergadering kregen we een gewijzigde versie van boek III (rechten, plichten, belangenconflicten, cumulatie van activiteiten en intellectuele eigendom). We blijven echter op onze honger zitten, want die gewijzigde versie werd niet besproken en een groot aantal vragen blijft onbeantwoord. We kregen de bevestiging dat een overgangsbepaling voorzien wordt nopens onze opmerking over boek II (hiërarchische structuur, functies, administratieve standen en anciënniteiten) met betrekking op de dienstanciënniteit voor de niveaus B, C en D voor de personeelsleden die in dienst zijn getreden voor het inwerkingstellen van de CODEX (cfr. onze mededeling van 25 mei). De besprekingen over boek IV (aanwerving) werden aangevat. Onze voornaamste bekommernis slaat op het verdwijnen van het principe van vrijwillige mutatie, het schrappen van de promotie door overstap naar niveau A zoals vandaag bekend en de zwaarder gemaakte voorwaarden voor promotie naar het hoger niveau.

In de tweede vergadering zetten we de besprekingen rond boek IV (aanwerving) voort. We hebben onder andere bezorgdheden rond het dossier over de gezagsfuncties dat ter studie ligt op het kabinet van minister Vandeput. Dat dossier zal immers onvermijdelijk gevolgen hebben op boek IV, vandaar de moeilijkheid voor de vakorganisaties om hierover te onderhandelen.

Tenslotte, nadat de start van de derde vergadering door de betoging werd gestoord, konden de besprekingen over boek IV verder gaan. Een lang debat vond plaats rond een nieuw begrip dat ingevoerd werd in boek VII: “de heroriëntering wegens beroepsredenen”. Die heel interessante titel deed een groot aantal vragen en opmerkingen oprijzen, waarop we nog steeds antwoorden verwachten. De dag draaide ook rond boek V (verloningen, toelagen en vergoedingen). Dat boek werd heel snel door de overheid van de tafel geveegd onder het voorwendsel dat tijdens de huidige legislatuur reeds onderhandelingen werden gevoerd voor het deel betreffende de toelagen en vergoedingen. De vakorganisaties merkten echter op dat we, gezien de aanpassingen, onze opmerkingen kenbaar wensen te maken. De grote wijziging in dat boek zit in het verdwijnen van de vermelding “uitzonderlijk” in de evaluatie dat wijzigingen in het deel verloning tot gevolg heeft. We verklaarden unaniem dat, indien de vermelding “uitzonderlijk” verdwijnt, ook de vermelding “onvoldoende” moet verdwijnen. Dat standpunt leidt tot onenigheid tussen overheid en vakorganisaties, en we zullen dit opnieuw bespreken wanneer het boek betreffende de evaluatie ter discussie ligt.

De driedaagse eindigde met boek V en de belofte van de vertegenwoordigers van het kabinet van minister Vandeput dat de besprekingen rond de CODEX zullen voortgezet worden. Tot nu toe werd nog geen enkele vergadering vastgelegd, maar we houden je uiteraard verder op de hoogte van het dossier.