26.08.16 Een nieuwe start

Nadat Generaal Marc Compernol op 7 juli 2016 door het Kernkabinet werd aangeduid als nieuwe Stafchef van Defensie, nam hij op 13 juli officieel de fakkel over van Generaal Vlieger Van Caelenberge, voor een mandaat van vier jaar.
Onze organisatie dankt Generaal Vlieger Van Caelenberge voor de goede samenwerking en feliciteert de nieuwe CHoD. We wensen Generaal Compernol alvast veel succes.

Uitdagingen voor onze toekomst
Dat Defensie een departement in crisis is door jaren van te weinig investeringen, hoeft geen betoog.
Gelukkig krijgt de nieuwe chef Defensie wat meer financiële ademruimte van de regering, waardoor verschillende gevoelige investeringsdossiers kunnen opgestart worden.
VSOA Defensie kan enkel toejuichen dat Generaal Compernol pleit voor continuïteit, ook al wacht Defensie een nakende pensioengolf de komende jaren. Wij hopen op een transparante aanpak en open communicatie. Het Defensiepersoneel heeft hier absoluut nood aan. Nu meer dan ooit.

Het VSOA Defensie heeft, tijdens de eerste ontmoeting met de nieuwe chef Defensie, de kans gegrepen om het belang van een rechtvaardige overgang voor het geheel van het defensiepersoneel, naar de realisatie van de strategische visie, opnieuw in de verf te zetten.
De verjonging van het leger, het veiligheidskorps en het BDL statuut zijn belangrijke uitdagingen die passen in een dynamisch personeelspolitiek, rekening houdend met de specificiteit van het militair beroep.
Hierin is een heel belangrijke rol weggelegd voor de sociale partners. VSOA Defensie zal zijn rol opnemen aan de onderhandelingstafel om op een constructieve manier hoofd te bieden aan de uitdagingen voor een Defensie van morgen.

Zuurstof voor Defensie
Met meer dan een jaar vertraging presenteerde de regering op 29 juni 2016 haar ‘strategische visie' op Defensie. Met dit document hebben we zicht gekregen op de manier waarop middelen worden ingezet zodat Defensie haar doelen kan bereiken, of we hebben tenminste een richting gekregen.Sinds jaren pleit onze organisatie voor een duurzame Defensie. Hoewel we hierover in de strategische visie belangrijke onderdelen terugvinden, blijven wij waakzaam voor het personeel, dat recht heeft op erkenning, waardering maar vooral op een rechtvaardige overgang.

De strategische visie lijkt coherent. De verbintenissen op lange termijn zijn geloofwaardig door de 200 miljoen euro die tijdens deze legislatuur zal worden vrijgemaakt en door het investeringsbudget van 9,2 miljard in hoofdmaterieel tot in 2030. Vanaf 2019 zal het budgettaire pad een geleidelijke lineaire stijging volgen om in 2030 een Defensie inspanning van 1,3 % van het BBP te bereiken.

Hoewel dit plan precies en ambitieus is, blijven wij waakzaam over de uitvoering ervan. Onze aandacht gaat naar de evolutie van het statuut BDL (beperkte duur/ durée limitée), het maximaal afstappen van Life Time Employment en de pensioenproblematiek, die gepaard gaat met een verjonging van de krijgsmacht.

Wij stellen het op prijs dat de visie een belangrijke plaats toekent aan de sociale partners. Een maximale betrokkenheid, niet enkel als vertegenwoordigers van de personeelsleden van Defensie, maar eveneens vanuit de expertise die wij hebben op het vlak van personeelsbeheer, kan enkel een meerwaarde bieden. Wij zullen, als belangrijkste vakorganisatie binnen Defensie, onze opdracht zoals steeds, ter harte nemen.

Samengevat, het VSOA Defensie wenst dat het personeel zo vlug mogelijk verduidelijkingen krijgt over de uitvoering van dit plan, om de erkenning en stabiliteit van dit beroep, dat anders is dan alle andere en dat uitgeoefend wordt door mannen en vrouwen die de waarden van ons land getrouw zijn, te verzekeren