Onze diensten

Collectieve belangenbehartiging

In de collectieve belangenbehartiging heeft VSOA Defensie een heel eigen aanpak.
Als vakorganisatie staan wij er middenin, dicht bij de mensen, met de neus op de problemen. 
VSOA-Defensie neemt deel aan het overleg tijdens het onderhandelingscomité met de minister van Defensie, in het hoog overlegcomité met de Defensiestaf. In deze overlegstructuren wordt gesproken en onderhandeld over personeelsstatuten, bezoldigingsregelingen, bevorderingsbeleid, verlofstelsel, tuchtstatuut, huisvesting, veiligheidsvoorzieningen, enz…

Individuele belangenbehartiging

Er rijzen vaak vragen en bezorgdheden over mutaties, verloven, tuchtmaatregelen, beoordelingen, vergoedingen, commissies kandidaten, militaire commissie over geschiktheid en reform, …
VSOA-Defensie geeft advies, informatie en hulp aan de leden om hun belangen te behartigen en hun rechten te verdedigen.
In bijzondere omstandigheden helpen wij u. Wanneer de situatie complex wordt kunnen we gespecialiseerde juristen inschakelen.

Welzijn

Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd: veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De bescherming van de werknemer gebeurt door risicopreventie, collectieve en individuele beschermingsmaatregelen, opleiding informatie aan de werknemers en medisch toezicht te organiseren. VSOA Defensie neemt deel aan het overleg over welzijn op het werk voor het Defensiepersoneel op twee niveaus: hoog overlegcomité met de Defensiestaf en op lokaal vlak in 23 kwartiergroeperingen tijdens de basisoverlegcomités. VSOA Defensie, zetelt als belangrijkste representatieve vakorganisatie in beide niveaus en voor alle personeelscategorieën vanuit één Groep, een unicum bij Defensie.

Juridische ondersteuning

Leden kunnen onze juridische ondersteuning inschakelen wanneer die te maken hebben met een probleem met de overheid. Leden die van oordeel zijn dat een beslissing van de overheid die hen betreft strijdig is met de geldende rechtsregels, kunnen op het VSOA Defensie rekenen om deze beslissing te laten schorsen en/of vernietigen door de Raad van State. Leden van wie de veiligheidsmachtiging wordt ingetrokken of aan wie een dergelijke machtiging geweigerd wordt, kunnen via VSOA Defensie beroep aantekenen bij het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtiging. Leden kunnen elk probleem van statutaire aard voorleggen en kunnen zich laten bijstaan in verband met verweerschriften tegen voorgestelde maatregelen.

Pensionorama

Pensionorama bestaat uit een groep van medewerkers die de belangen behartigt en de rechten beschermt van het gepensioneerde Defensiepersoneel, collega’s die gebruiken maken van de vervroegde oppensioenstelling en hun familie. De verantwoordelijke van de werkgroep Pensionorama is elke dinsdag bereikbaar in het kantoor te Zaventem. Daarnaast kunnen we rekenen op onze provinciale medewerkers. Op vraag van de leden of hun familie verlenen wij bijstand tijdens het invullen van de dossiers betreffende rust-, vergoeding- of overlevingspensioen. In geval van overlijden verlenen wij administratieve steun aan de nabestaanden. Onze leden worden op de hoogte gehouden aangaande de wijzigingen in de pensioenwetgeving.

Interne ondersteuning

De interne ondersteuning bevat de dienstverlening op vlak van leden, ICT, informatiebeheer en onthaal. Heeft u een vraag of wilt u ondersteuning van het VSOA Defensie, dan kunt u als lid in eerste instantie terecht bij onze helpdesk. Het onthaal staat in voor de correcte eerstelijnsinformatie die u ontvangt en verwijst u onmiddellijk naar de juiste dienstverlener door. Het algemeen secretariaat ondersteunt de verschillende werkdomeinen door informatie- en archiefbestandenbeheer. Zij staan eveneens in voor de briefwisseling en postregistratie. De dienst ICT staat in voor het oplossen van praktische problemen op vlak van informatica en voor het beheer van het computernetwerk van de verschillende werkdomeinen

Communicatie

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. De interne communicatie draagt bij tot een goede werking van de organisatie. Via verschillende interne kanalen worden medewerkers geïnformeerd. De externe communicatie biedt op een duidelijke en overzichtelijke manier informatie aan over actuele ontwikkelingen binnen Defensie via het maandblad Argument, de website en de sociale media. Op regelmatige basis wordt een persbericht verspreid, ter publicatie in de lokale of nationale pers.