VSOA Defensie Belangrijkste Vakorganisatie van Defensie

De Groep Defensie is één van de beroepsgroepen van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA). De Groep behartigt de belangen van militairen en burgers, post-actieven en hun nabestaanden zowel op collectief als op individueel vlak. Hierbij staan betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in ons vaandel geschreven.

Het VSOA handelt binnen het raam van de principes vastgelegd door de ACLVB, op basis van de sociale liberale grondslagen. Het VSOA oefent zijn syndicale activiteit uit in volle filosofische en politieke onafhankelijkheid. Het VSOA waakt over de eerbiediging van de essentiële principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid, ten einde, op het sociaal vlak, bij te dragen tot de rechtvaardigheid, de vrede en de vooruitgang.

DOELSTELLINGEN

Algemeen

Het VSOA-Defensie behartigt als belangrijkste vakbond voor Defensiepersoneel met meer dan 10.000 leden de belangen van militairen en burgers in het algemeen en van haar leden in het bijzonder op het gebied van werkomstandigheden, welzijn en bezoldiging.

Het VSOA-Defensie zet zich in voor haar leden via een aantal doelstellingen.

Onze doelstellingen zijn vervat in de statuten van het VSOA

  • de materiële, sociale en morele toestand van al zijn leden te verbeteren;
  • de beroepsbelangen en de daaraan verbonden rechten van zijn leden te verdedigen;
  • bij te dragen tot de verbetering van de arbeids- en pensioneringsvoorwaarden;
  • bij te dragen tot de beroepsvorming en tot de ontwikkeling van de beroepsloopbaan van het personeel;
  • met de Administratie samen te werken aan de efficiëntie van de openbare diensten, met het oog op een motiverende en waardevolle sociale identiteit van het personeel van deze diensten.

Collectieve belangenbehartiging

Voor de collectieve belangenbehartiging van haar leden neemt het VSOA-Defensie deel aan het overleg. Dit overleg wordt gevoerd in het onderhandelingscomité (met de minister van Defensie), in het hoogoverlegcomité en in de basisoverlegcomités. In deze overlegstructuren wordt gesproken en onderhandeld over personeelsstatuten, bezoldigingsregelingen, bevorderingsbeleid, verlofstelsel, tuchtstatuut, huisvesting, veiligheidsvoorzieningen, welzijn enz…

Individuele belangenbehartiging

Er rijzen vaak vragen en conflicten over mutaties, verloven, tuchtmaatregelen, beoordelingen, vergoedingen …
Het VSOA-Defensie geeft advies, informatie en hulp aan de leden om hun belangen te behartigen en hun rechten te verdedigen.

Binding

Het VSOA-Defensie wil haar herkenbaarheid bevorderen ter onderscheiding van andere soortgelijke vakbonden en dit bij zoveel mogelijk belanghebbenden. Bovendien wil zij haar standpunten kenbaar maken bij en laten onderschrijven door zoveel mogelijk belanghebbenden.