GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

​Om de toegang tot de informatie te vergemakkelijken, nodigen wij u uit om door de onderstaande samenvatting te bladeren en de pijl te gebruiken om naar boven te gaan (naast de pop-up)

Artikel 1. Algemene bepalingen – de gegevens van de eigenaars van de websites.


Deze voorwaarden (hierna "voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van alle VSOA Defensie website (ook mobiele website), net als op alle elementen en apps (hierna de "website"), gemaakt door of in eigendom van de entiteit, waarvan de volledige contactgegevens vermeld staan op de "contact" -pagina (hierna "VSOA Defensie") .

De term gebruiker verwijst naar iedere persoon die toegang heeft tot de website (hierna "gebruiker").

Door gebruik te maken van de website van VSOA Defensie, aanvaardt de gebruiker integraal en onvoorwaardelijk de voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Wanneer hij niet akkoord gaat met de voorwaarden, dient hij zich te onthouden van ieder gebruik van de websites en/of diensten van VSOA Defensie.

Bij overtreding van de voorwaarden behoudt VSOA Defensie zich het recht voor om de toegang tot de website te weigeren, onverminderd het recht om aan iedere derde partij een schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou lijden.

VSOA Defensie behoudt zich het recht voor de voorwaarden te alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving volledig of gedeeltelijk aan te passen.

Het is dan ook aangewezen om regelmatig de voorwaarden te raadplegen, teneinde op de hoogte te zijn van de meest recente versie.


Artikel 2. Gebruik van de website

Gebruik van de website is in principe vrij en gratis. Om bepaalde pagina's te gebruiken, dient de gebruiker zich te registreren, bepaalde gegevens te communiceren en/of een toegangscode en/of wachtwoord te creëren.

Indien de gebruiker hiermee niet akkoord gaat, zal het gebruik van die desbetreffende delen van de website niet mogelijk zijn.

Indien het gebruik van bepaalde website betalend is, wordt de gebruiker hierover op voorhand geïnformeerd, tesamen met de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze.

VSOA Defensie verstrekt aan de gebruiker van de websites voor onbepaalde termijn een niet exclusieve, onoverdraagbare licentie om de inhoud van de website te kunnen downloaden, met als enig doel de inhoud ervan weer te geven op een enkele computer.

Deze licentie kan echter op ieder moment herroepen worden, zonder opgave van enig motief.

De gebruiker mag eveneens een kopie van de inhoud op de website uitprinten, voor eigen persoonlijk gebruik, en zonder dat enige wijziging wordt toegebracht aan de inhoud.

De website mag alleen voor persoonlijke en privédoeleinden worden gebruikt door particulieren, en exclusief voor interne doeleinden door professionals.

Bij gevolg is ieder gebruik van de websites voor commerciële doeleinden dan ook strikt verboden.

De gebruikers verbinden er zich ertoe geen daden te zullen stellen die de VSOA Defensie website kan vernietigen of de goede werking ervan verstoren.

Bij misbruik of oneigenlijk gebruik kan VSOA Defensie de toegang van de gebruiker tot de website schorsen en/of opheffen zonder ingebrekestelling of verwittiging.


Artikel 3. Auteursrechten en rechten van de producent van een databank

Alle auteursrechten, merken, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op de website behoren te allen tijde toe aan VSOA Defensie.

De website en/of bijkomende diensten vormen zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als databanken waarop VSOA Defensie de auteursrechten en rechten van de producent bezit

De teksten, layout, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van de website zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van de website, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van VSOA Defensie.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.


Artikel 4. Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere merktekens die op de website worden gebruikt (onder andere de logo's en de benamingen van VSOA Defensie) zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen.

Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van VSOA Defensie.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

VSOA Defensie zal alle inspanningen leveren om de goede werking van de website te waarborgen.

Behoudens opzettelijke inbreuk en/of tegenstrijdige wettelijke bepalingen, kan VSOA Defensie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel, immaterieel, enz.) ten gevolge van:

  1. de inhoud van de website. VSOA Defensie garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt. De informatie op de website, ook die omtrent te koop aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. VSOA Defensie besteedt de grootste zorg aan de creatie, het bijwerken en het onderhoud van de site. Indien de gebruiker toch vaststelt dat een site onjuiste of achterhaalde informatie of onwettige of schadelijke inhoud bevat, of meent dat een van zijn (intellectuele of andere) rechten is geschonden, wordt hij met aandrang gevraagd dit te melden;
  2. het gebruik dat van de website wordt gemaakt;
  3. de veiligheid van de website. Deze regel geldt ondermeer voor eventuele virussen, fouten of computerfraude;
  4. de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de website. VSOA Defensie garandeert niet dat alle functies van de website steeds, via alle technische middelen, zonder fout of onderbreking beschikbaar zullen zijn of dat fouten of onderbrekingen onmiddellijk hersteld zullen worden.

VSOA Defensie kan bovendien op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website en bijkomende diensten weigeren of stopzetten.

VSOA Defensie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, noch voor hun facturering, wanneer deze door derden worden aangeboden en toegankelijk zijn via de website, zelfs niet wanneer VSOA Defensie hiervoor een vergoeding zou ontvangen, noch wanneer zij de facturering voor deze diensten en/of producten zou verzorgen voor rekening van derden.

In alle gevallen waarin VSOA Defensie aansprakelijk kan worden gesteld, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,00. Bovenstaande beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid van VSOA Defensie gelden voor zover dit mogelijk is op grond van het toepasselijke recht.


Artikel 6. Bescherming van de privacy - verwerking van persoonsgegevens

VSOA Defensie en de gebruiker verplichten zich ertoe de geldende reglementering voor de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de (EU) verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Bestuur van 27/04/2016 (GDPR) te respecteren.

VSOA Defensie verzamelt en verwerkt de identiteitsgegevens en contactgegevens die het van de gebruiker en iedere andere nuttige contactpersoon ontvangt. Het doel van deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van de klanten en hun bestellingen, de boekhouding en directmarketingactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van een contract, de toestemming van de gebruiker, de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het legitieme belang van VSOA Defensie.

De bovengenoemde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening van gegevensbescherming en zullen, tenzij andere toestemming van de gebruiker, enkel worden verzonden aan de onderaannemers, geadresseerden en/of derden voor zover nodig voor genoemde behandeling in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en het bijwerken van de persoonsgegevens die hij aan VSOA Defensie verstrekt en verbindt zich ertoe zich strikt te houden aan de bepalingen van de algemene verordening van gegevensbescherming met betrekking tot personen van wie zij de persoonlijke gegevens heeft doorgegeven, evenals alle persoonlijke gegevens die zij op eigen naam kan ontvangen.

De persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt voor een noodzakelijke periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en de relatie (contractueel of niet). De gegevens van gebruikers worden in ieder geval na zeven jaar of in geval van een contract zeven jaar na het einde van dit contract uit onze systemen verwijderd, behalve wat betreft persoonsgegevens die we langer moeten houden op basis van een specifieke wetgeving of in geval van lopende geschillen waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn.

Door het akkoord dat gegeven wordt met het ingeven of communiceren van zijn/haar persoonlijke gegevens of door vrijwillig verder te browsen op de sites of door het sluiten van een contract met VSOA Defensie, gaat de gebruiker akkoord, naast de gedefinieerde behandelingen hierboven, met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonsgegevens op de hieronder gedefinieerde wijze.

VSOA Defensie verzamelt persoonlijke identificeerbare informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, totaal aantal bezoeken op de website, aantal bezoekers op iedere pagina van de website, domeinnamen van de Internet toegangsproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookies, ...).

De gebruiker stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan derden voor reclame, commerciële of marketing doeleinden en stemt toe informatie te ontvangen van de Onderneming of diens partners via zijn e-mailadres (nieuwsbrief, enz.) of zijn postadres.

DPO : 

DE heer Roeland Lembrechts van "SIRIUS LEGAL" is de DPO voor het VSOA.

Marsveldplein 5, 1050 Brussel

Tel.: 02 721 13 00

dpo@vsoa.eu

Website SIRIUS LEGAL

Recht op toegang: de gebruiker heeft het recht om te allen tijde te vragen of zijn gegevens werden verzameld, voor hoelang en voor welk doel.

 Recht op correctie: de gebruiker heeft op ieder moment op eenvoudig vragen het recht om te verzoeken dat zijn foutieve of onvolledige gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld.

 Recht op beperking van verwerking: de gebruiker kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens moeten worden "gemarkeerd" in ons computersysteem en gedurende een bepaalde periode niet mogen worden gebruikt.

 Recht om de gegevens te wissen ('recht om te worden vergeten'): behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, heeft de gebruiker het recht om te eisen dat zijn gegevens worden gewist. Wanneer de gebruiker de mogelijkheid van VSOA Defensie om door te gaan met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens wenst uit te schakelen, hoeft hij alleen maar naar het adres te schrijven dat vermeld staat in Artikel 1.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: de gebruiker kan verzoeken dat zijn gegevens aan hem worden doorgegeven in een "gestructureerd formaat dat door een machine kan worden gebruikt en gelezen".

Klachtrecht: de gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit die gegevens beschermt.

VSOA Defensie verbindt zich ertoe de technische en organisatorische maatregelen te implementeren die een adequaat beveiligingsniveau waarborgen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen. VSOA Defensie stelt de klant op de hoogte van elke schending van zijn persoonsgegevens waarvan hij op de hoogte is.


Artikel 7. Hyperlinks

De website kan links naar andere websites bevatten. Voor zover VSOA Defensie deze websites niet kan controleren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze websites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze websites. Bovendien kan VSOA Defensie niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die is bewezen of beweerd wordt als gevolg van het gebruik, of het feit dat u de inhoud, goederen of diensten hebt vertrouwd die beschikbaar zijn op deze websites.


Artikel 8. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen op de browser van uw computer of mobiel apparaat, op het moment dat u de website bezoekt. Deze cookie heeft een unieke code waardoor uw browser wordt herkend op het moment van uw bezoek op de website (tijdelijke cookie) of bij herhaalde bezoeken (permanente cookie). De cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, of door de partners met wie de website samenwerkt. De server van een website kan enkel die cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiel apparaat. De cookies worden op uw computer of mobiel apparaat bewaard in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies verzekeren meestal een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen zij de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende rubrieken van de website. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om de inhoud van een website of de op de website aanwezige publiciteit pertinenter te maken voor de bezoeker, en de website aan te passen aan de persoonlijke voorkeur en behoeften van de bezoeker.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Websites te kunnen bezoeken en sommige delen te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe tussen de verschillende rubrieken van de Websites te navigeren, formulieren in te vullen, bestellingen te plaatsen, een meertalige website te bezoeken en de inhoud van uw winkelmandje bij te werken. Daarnaast zijn de cookies noodzakelijk om toegang te hebben tot uw persoonlijke account, bijvoorbeeld uw administratieve zone of een andere beschikbare applicatie (bv. Extranet, webmail, …), om op betrouwbare wijze uw identiteit te controleren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens.

Indien u deze cookies weigert, zullen sommige rubrieken van de website niet werken zoals het hoort, of zelfs helemaal niet.

De websites plaatst een cookie op uw computer voor een statistische analyse en publieksmeting van de website en om de toegang tot de website te vereenvoudigen. Deze cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie van de bezoekers van de Website. Het slaat de informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd, namelijk bepaalde informatie over de bezoeker, zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waaruit de bezoeker op internet surft, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruikte computer, de datum en het uur waarop de bezoeker naar de Websites navigeerde en de URL's van waaruit de bezoeker op de Website terecht kwam.

Hier is een overzicht van de cookies die op je apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt:

Cookie categorie Doel Voorbeelden

Sessie & Beveiliging
(essentieel)

Verifieer gebruikers, bescherm gebruikersgegevens en laat de website de diensten leveren die gebruikers verwachten, zoals het bijhouden van de inhoud van hun winkelmandje of het uploaden van bestanden.

De website zal niet correct werken als je deze cookies weigert of verwijdert.

session_id

Voorkeuren
(essentieel)

Onthoud informatie over het gewenste uiterlijk of gedrag van de website, zoals je voorkeurstaal of regio.

Je ervaring kan verslechteren als je die cookies weggooit, maar de website zal nog steeds werken.

frontend_lang
Interactiegeschiedenis
(optioneel)

Wordt gebruikt om informatie te verzamelen over je interacties met de website, de pagina's die je hebt gezien en elke specifieke marketingcampagne die je naar de website heeft geleid.

We kunnen je mogelijk niet de beste service bieden als je die cookies weigert, maar de website werkt wel.

im_livechat_previous_operator_pid
utm_campaign
utm_source
utm_medium 

Reclame & Marketing
(optioneel)

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken voor gebruikers en waardevoller voor uitgevers en adverteerders, zoals het aanbieden van relevantere advertenties wanneer je andere websites bezoekt waarop advertenties worden weergegeven of om de rapportage over de prestaties van advertentiecampagnes te verbeteren.

Houd er rekening mee dat sommige services van derden aanvullende cookies in je browser kunnen installeren om je te identificeren.

Je kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door een derde partij door de Afmeldingspagina voor Network Advertising Initiative. De website werkt nog steeds als je deze cookies weigert of verwijdert.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analytics
(optioneel)

Begrijp hoe bezoekers omgaan met onze website, via Google Analytics. Leer meer over Analytics cookies en privacy-informatie.

De website werkt nog steeds als je deze cookies weigert of verwijdert.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

Je kunt ervoor kiezen om je computer je te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of je kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van je browser voor de juiste manier om je cookies aan te passen.

We ondersteunen momenteel geen Do Not Track-signalen, aangezien er geen industriestandaard is voor naleving.


Artikel 9. Gebruikersbijdrage

De gebruikers kunnen op bepaalde plaatsen op de website over de inhoud communiceren (video, audio, tekst, fotomateriaal) (hierna "bijdragen"). De gebruikers verstrekken VSOA Defensie de uitdrukkelijke toestemming om deze bijdragen op de website te reproduceren en ze dus openbaar te maken via internet, over de hele wereld en zonder beperking in tijd, zonder recht te hebben op enige financiële of andere compensatie of vergoeding.

De gebruikers zijn volledig en alleen verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en de gevolgen van hun verspreiding via de website.

De gebruikers garanderen dat ze alle rechten en/of toestemmingen hebben die nodig zijn voor de publicatie van hun bijdragen op de website zoals hierboven beschreven.

De gebruikers beschermen VSOA Defensie tegen elke klacht, claim of actie door derden of enig controleorgaan met betrekking tot hun bijdragen.

VSOA Defensie oefent geen voorafgaande controle uit op de bijdragen. Het behoudt zich niettemin het recht voor om geen illegale bijdragen of bijdragen van deze website die redelijkerwijs geacht worden inbreuk te maken op de rechten van derden, uit te zenden of om deze te verwijderen, zonder de gebruiker die de desbetreffende inhoud heeft verzonden hiervan eerst op de hoogte te stellen.


Artikel 10. Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de website en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van VSOA Defensie zijn alleen bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website.