FAQ

Kun je hieronder niet vinden wat je zoekt?

Neem contact met ons op:

info@vsoa-defensie.be
02 223 57 01

Of vul ons contactformulier in:

Contact pagina

Tucht

Een meerdere die van mening is dat er een disciplinaire overtreding is begaan informeert de commandant van de eenheid (Cie Comd) door middel van een Mod C1 met een verklaring van de feiten. Er gebeurt niets totdat de Cie Comd een Mod C2 (inleidend verslag) opstelt.

DGHR-REG-CARDI-001 (hoofdstuk 3 - 301, blz32)

Model C2: De Cie Comd, die kennis heeft van feiten die naar zijn mening aanleiding zouden moeten geven tot een disciplinaire procedure, neemt disciplinaire maatregelen tegen de overtreder door hem een kopie van een inleidend verslag te sturen. Deze beslissing moet worden voorafgegaan door een vooronderzoek.
Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde (recht op verdediging). Onderteken Mod C2, vraag om een kopie van Mod C1, vraag om bijlage C (keuzeformulier verdediger). De tijd tussen het tekene van de Mod C2 en het verschijnen voor de Cie Comd mag niet korter zijn dan zes uur, tussen acht uur en tweeëntwintig uur en telt niet mee voor de wekelijkse arbeidstijd. Als deze zes uur geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren vallen, moeten de betrokken Mil en zijn verdediger toegang hebben tot de informatie en documenten en de reproductiehulpmiddelen die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging. Het inleidend verslag en alle documenten die deel uitmaken van het tuchtdossier moeten worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen inzake het taalgebruik in het leger.

DGHR-REG-CARDI-001 (hoofdstuk 3 -302, blz. 32, 33, 34)

Afhankelijk van je statuut zijn er verschillende gradaties van straffen.

Kandidaat:

 • Licht: vermaning, terechtwijzing, consigne, licht arrest
 • Zwaar: zwaar arrest

Vrijwillig of Ooffr:

 • Licht: vermaning, terechtwijzing, licht arrest
 • Zwaar: zwaar arrest

Offr:

 • Licht: vermaning, terechtwijzing
 • Zwaar: licht arrest, zwaar arrest

Kan ik in beroep gaan ?

Na mijn Mod C2 en de beslissing van de Cie Comd, als ik denk dat de sanctie buitensporig en/of onterecht is. Wat kan ik dan doen ?

Je hebt het recht om binnen twee werkdagen in beroep te gaan. Neem zo snel mogelijk contact op met een vakbondsafgevaardigde.

DGHR-REG-CARDI-001 (hoofdstuk 4 - 403, blz. 35)

Het beroep kan gericht zijn tegen het geheel of een deel van de bepaling of de redenen voor de beslissing om de sanctie op te leggen.

Het beroep, ongeacht de omvang van het onderwerp, legt de zaak in zijn geheel voor aan de bevoegde autoriteit.

Het beroep wordt ingesteld door middel van een met redenen omkleed verzoekschrift, waarin met name een procedurefout kan worden aangevoerd. Het beroep moet ten vroegste op de eerste dag en ten laatste op de tweede dag na de dag waarop de sanctie aan de Mil werd betekend, worden ingesteld. Zaterdagen, zondagen en feestdagen waarop de dienst als zondag is geregeld, vallen echter niet onder deze termijn.

DGHR-REG-CARDI-001 (hoofdstuk 4 - 402/403, blz. 35)

Nee, de verschijning van de betrokken militair voor de autoriteit die het recht heeft te straffen vindt plaats in aanwezigheid van een militair met een hogere rang dan de zijne, die tot dezelfde eenheid behoort en die niet de opsteller is van het informatieve rapport.

Indien het betrokken lid daarom verzoekt, wordt hij alleen gehoord, zo nodig met zijn raadsman.
DGHR-REG-CARDI-001 (hoofdstuk 3 - 302 f., blz. 34)

Nee, de disciplinaire straf moet, in oplopende volgorde van ernst, progressief worden toegepast :

 1. terechtwijzing;
 2. vermaning;
 3. een consigne van één tot vier keer VIER uur;
 4. eenvoudig arrest van EEN tot ACHT dagen.

DGHR-REG-CARDI-001 (Hoofdstuk 2 - 202, blz. 18, 19)

Burgerpersoneel

Er zijn verschillende manieren om een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking te nemen:

​CONTRACTUELE EN STATUTAIRE WERKNEMERS :
Loopbaanonderbreking (volledig, gedeeltelijk, voor medische bijstand of naaste verzorger, voor ouderschapsverlof, voor palliatieve zorg)

STATUTORISCH:
Verminderde prestaties om persoonlijke redenen (vermindering van 1/10, 1/5, ¼, 1/3, ½)
Vierdaagse werkweek (met toeslag, zonder toeslag, vanaf 55 of 50 jaar)
Deeltijds werken vanaf 50 of 55 jaar (halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar of vierdaagse werkweek met toeslag)
Langdurige afwezigheid om persoonlijke redenen

Elk van deze afwezigheden heeft verschillende gevolgen voor je carrière. Meer informatie is beschikbaar op het federale personeelsportaal BOSA et / ou ONEM 

Bij een welzijnsprobleem kan de werknemer op 2 verschillende manieren een klacht indienen, afhankelijk van de aard van het probleem:

 • Informele psychosociale interventie
 • Formele psychosociale interventie.

Bij een probleem kan je in eerste instantie contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de psychosociale preventieadviseur. Na dit eerste gesprek kun je kiezen tussen de 2 mogelijke interventies en krijg je vooral advies.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vakbondsondersteuning!

Als contractuele werknemer zijn de regels van de privésector van toepassing. Afhankelijk van de ernst van de feiten kun je een waarschuwing krijgen of ontslagen worden (ook voor professionele ongeschiktheid)
Als statutaire werknemer kan een tuchtprocedure tegen je worden gestart als je een van je taken niet nakomt of verwaarloost.

Deze tuchtprocedure kan leiden tot een van de 5 tuchtmaatregelen waarin het statuut voorziet, namelijk:

 • ​oproep tot de orde
 • ​inhouding van salaris
 • tuchtrechtelijk ontslag
 • ​ontslag ambtshalve
 • ontslag.

In het geval van een disciplinaire procedure moet de autoriteit een reeks stappen volgen. Ten eerste is er de dagvaarding, die moet voldoen aan de procedure. Op de hoorzitting moet je persoonlijk verschijnen, maar je mag je laten bijstaan door een persoon van jouw keuze, zoals je vakbondsvertegenwoordiger.

Zodra je in kennis bent gesteld van de voorgestelde straf, heb je twintig dagen de tijd om tegen de beslissing van het comité in beroep te gaan bij de tuchtraad.

Heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op!

Sinds januari 2022 is er een nieuwe manier van beoordelen geïmplementeerd: Symphonie. Crescendo is de elektronische applicatie voor het beheer van beoordelingen.
Als statutair medewerker van Defensie wordt mijn beroep behandeld door de interdepartementale beroepscommissie beoordelingsgesprekken.

De verschillende stappen in een beroep:

 • ​De beoordeelde dient het beroep binnen twintig werkdagen na ontvangst van het beoordelingsrapport schriftelijk in bij de leidinggevende functionaris van zijn organisatie, die de ontvangst bevestigt, bij voorkeur per e-mail, en het beroep doorstuurt naar de beoordelingscommissie.
 • ​De beoordeelde en zijn/haar beoordelaar worden gehoord door de beroepscommissie. In dit stadium kan de beoordeelde zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze, zoals zijn vakbondsvertegenwoordiger.
 • ​De commissie handhaaft de beoordeling of stelt een gunstigere beoordeling voor. Als de beslissing is om de beoordeling te handhaven, wordt de beoordeling definitief. De commissie deelt haar oordeel mee aan de beoordeelde, de leidinggevende functionaris en de FOD BOSA.
 • ​De eindbeslissing over het al dan niet wijzigen van de bekrachtiging wordt genomen door de beherende ambtenaar, die de definitieve bekrachtiging binnen 20 werkdagen na ontvangst van het advies meedeelt aan de beoordeelde.

Nuttige regelgeving:
Koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de beoordeling in de federale overheidsdienst.

De lengte van de opzegtermijn hangt af van het statuut, het loon en de anciënniteit van de werknemer.
De werkgever en de werknemer kunnen het contract op elk moment vrij beëindigen en de beëindigingsvoorwaarden in onderling overleg bepalen.
Zorg ervoor dat je de opzegtermijn en -duur respecteert!
Nuttige regelgeving: Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten

De minimumopzegtermijn is 30 dagen.
Er kan een kortere periode worden overeengekomen met de werkgever

Je moet een verklaring indienen met behulp van twee formulieren:

 • ​Verklaring beroepsziekte (model MP1) met administratieve gegevens
 • ​De medische verklaring - Verklaring beroepsziekte (model MP2) met de verklaring van je arts.

Deze formulieren zijn beschikbaar via de  volgende link.

Deze verklaring moet zo snel mogelijk naar uw werkgever worden gestuurd, die deze vervolgens doorstuurt naar de afdeling Letselschade van MEDEX in Brussel.

Sinds 1 oktober 2022 is Medex verantwoordelijk voor het voorstellen van re-integratietrajecten voor statutair personeel van de federale overheid.

Voortaan kan de re-integratieprocedure worden opgestart door een van deze vier actoren:

 • De werknemer
 • ​De arts van de werknemer
 • ​De werkgever
 • ​De Medex-arts

We helpen je graag!

Ja, als statutair personeelslid, stagiair of mandataris heb ik recht op buitengewoon verlof in geval van overmacht.

Dit verlof is beperkt tot 4 werkdagen per kalenderjaar.
Dit verlof kan niet alleen worden opgenomen voor uw kind, maar ook voor :

 • ​je echtgeno(o)t(e) ;
 • ​je ouder of een familielid van jou of je echtgeno(o)t(e);
 • ​een persoon die je raadpleegt met het oog op adoptie of de uitoefening van niet-officiële voogdij of na een rechterlijke beslissing om hem of haar in jouw (pleeg)gezin te plaatsen;
 • - uw kind als het bij u verblijft maar bij de andere ouder is gedomicilieerd.

Statutaire werknemers hebben recht op 45 dagen voor overmacht en 10 dagen voor contractuele werknemers.

Onze organisatie werkt hard aan het verkrijgen van maaltijdcheques voor burgerpersoneel.

De minister heeft beloofd dat dit voor 1 april 2024 gerealiseerd zal zijn.

Het reglement inzake arbeidstijd, verlof, vrijstelling van dienst enz. is DGHR-REG-TRAVARB-002, waarvan je de laatste versie hier kunt vinden => TRAVARB-002

Ja, ongeacht uw contract: contractueel, stagiair, Rosetta, statutaire werknemer, ….

Telewerken betekent dat u thuis of op een plaats van uw keuze kunt werken met behulp van IT-hulpmiddelen. Je kunt er al dan niet voor kiezen om te telewerken, maar je werkgever is niet verplicht om je dit toe te staan.

Over een periode van een jaar mag telewerken . Dit betekent dat je bijvoorbeeld maximaal 3 dagen per week mag telewerken als je fulltime werkt, maar telewerkdagen mogen ook anders worden verdeeld zolang de limiet van drie vijfde op jaarbasis niet wordt overschreden. Het Directiecomité kan een lager maximum vaststellen.

Bedrag

 • 20 euro als tegemoetkoming in aansluit- en communicatiekosten als je één (kalender)dag in een (kalender)maand telewerkt
 • 30 euro als tegemoetkoming in de kantoorkosten (water, elektriciteit, verwarming, kleine IT-apparatuur, enz.) als je minstens vier (kalender)dagen per (kalender)maand telewerkt. Als je minder dan 4 dagen telewerkt, wordt deze vergoeding van 30 euro niet toegekend en wordt deze ook niet toegekend naar rato van het aantal dagen dat je telewerkt.

Je kunt ook thuiswerken (zonder internet), maar dan krijg je de vergoeding niet.

Commissie

 • Evaluatiecommissie (buiten de eenheid)
 • Deliberatiecommissie (binnen de eenheid)
 • Beroepscommissie (buiten de eenheid)

Je kunt de beslissing van de commissie accepteren of ertegen in beroep gaan. (Tenzij er al beroep tegen is aangetekend, in dat geval gaat het naar de Raad van State).

Wat is de beroepstermijn en hoe dien ik het in?
 • Evaluatiecommissie, deliberatiecommissie: een beroep kan worden ingediend binnen maximaal 10 werkdagen na kennisgeving van het resultaat van de commissie. Normaal gesproken ontvang je na je commissie alle documenten en uitleg over wat je moet doen om beroep aan te tekenen. Zo niet, vraag er dan om of neem zo snel mogelijk contact op met je vakbondsvertegenwoordiger.
 • Beroepscommissie: normaal gesproken is er geen verder beroep (Verweer intern Defensie) mogelijk tegen de beslissing van de commissie van beroep.

Er kan een zaak worden voorgelegd aan de Raad van State als de beslissing van de beroepscommissie definitief mislukt is. (Verweer buiten Defensie)

Het is altijd raadzaam om je tijdens een commissie te laten bijstaan. Onze specialisten hebben uitgebreide ervaring met hoe commissies werken en kunnen je de beste kans geven op een gunstig resultaat.

Neem contact met ons op

BDL

Een militair BDL (Beperkte Duur) is een militair in actieve dienst met een verbintenis voor beperkte duur.

Het betreft een contract voor 8 jaar en kan vier keer met een jaar worden verlengd. Dit betekent dat de maximale diensttijd 12 jaar is.

In veel opzichten is het BDL statuut identiek aan die van een regulier lid van de krijgsmacht (salaris, verlof, basisopleiding, enz.). Wat er anders is wordt uitgelegd in de FAQ's.

Nee, alle maximale leeftijdsgrenzen zijn afgeschaft. Ongeacht de leeftijd op het moment van rekrutering, zal iedereen in staat zijn om de 8 + 4x1 jaar verbintenis te voltooien.

Nee, de korpscommandant stuurt je een verzoek in HRM@Defence "Verlenging van BDL-engagement van rechtswege" waarin je de verlenging van een jaar kunt accepteren of weigeren. Als je 12 jaar wilt blijven, moet je deze verlenging dus vier keer accepteren.

Ik wil mijn militaire carrière bij Defensie voortzetten. Wat zijn mijn mogelijkheden ?

Vanaf het einde van je kandidatuursperiode kun je deelnemen aan interne rekrutering. Elk jaar in oktober publiceert DG HR het aantal beschikbare plaatsen voor elk type interne aanwerving. Dit zijn:

 1. Bevordering op basis van diploma: de mogelijkheid om, op voorwaarde dat je het vereiste diploma hebt, militair in het beroepskader te worden in de hogere personeelscategorie of van niveau te veranderen binnen je eigen personeelscategorie. Een BDL-vrijwilliger kan bijvoorbeeld beroepsonderofficier van niveau C worden als hij of zij een diploma hoger secundair onderwijs heeft.
 2. Overgang: de mogelijkheid om beroepsmilitair te worden in je huidige personeelscategorie. Een BDL-vrijwilliger kan bijvoorbeeld beroepsvrijwilliger worden.

Sociale promotie: de mogelijkheid om door te stromen naar een hogere personeelscategorie (of niveau) terwijl je een BDL-militair blijft. Een BDL vrijwilliger kan bijvoorbeeld een BDL onderofficier worden. Je tekent een nieuwe verbintenis voor 8 jaar die met 4 x een jaar kan worden verlengd.