CARTE BLANCHE VAN ONZE VOORZITTER

De voorzitter van de groep Defensie van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, Dimitry Modaert, roept de verschillende partijen van de meerderheid op tot een carte blanche in het kader van het begrotingsconclaaf. Hij verzamelt de elementen die verband houden met dit dossier, die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de strijdkrachten in het bijzonder en voor de veiligheid van het land in het algemeen.

Terwijl de werkzaamheden om een delicaat begrotingsconclaaf mogelijk te maken reeds aan de gang zijn, lijkt het jammer genoeg noodzakelijk te herinneren aan de noodzaak om het personeel van de strijdkrachten eindelijk op te waarderen, wat sinds 2003 niet meer gebeurd is. Tot op vandaag was er geen gebrek aan excuses om dit gevoelige dossier uit te stellen, zoals de terroristische dreiging, de Covid-19 pandemie of zelfs een regering in lopende zaken en de oprichting van de nieuwe regering.

Laten we het hebben over de partijen van de meerderheid die meer dan expliciet waren in hun programma’s van de laatste verkiezingen die we in detail hadden geanalyseerd:

  • lDe PS die opriep tot een "reële investering in human ressources om een jong en gemotiveerd leger te behouden dat in staat is te beantwoorden aan de opdrachten die het toegewezen krijgt",
  • VOORUIT voor wie "de uitdaging van de komende jaren in het personeel ligt" waarbij zelfs werd gesteld dat "de wedde van militairen moet worden gelijkgesteld met de wedde van politiepersoneel",
  • De MR voor wie "de centrale doelstelling van de volgende legislatuur het personeel is, met alle nodige aandacht en een sterk personeelsbeleid",
  • De OPEN VLD - de partij van de Premier - voor wie "de focus op het personeel moet liggen",
  • De CD&V die "een loopbaan bij Defensie weer aantrekkelijk wil maken door het verloningssysteem aan te passen",
  • GROEN die "het militair beroep aantrekkelijker wil maken",
  • ECOLO die scandeerde dat "onze veiligheid een prijs heeft".
     


Intussen is een klimaat van demotivatie - of zelfs berusting - de norm geworden bij het personeel. Het is schering en inslag geworden om op sociale netwerken zonder de minste anonimiteit te lezen dat "het al 32 jaar geleden is dat we voor het personeel gingen zorgen" en "beloften, altijd maar beloften... zoals gewoonlijk niets om te laten zien, misschien in het volgende mandaat of nog het volgende".

De resolutie van Bayet c.s. (PS) over het HR-beleid bij Defensie is nochtans al in juli 2020 aangenomen. Dit, in militair jargon, "sterk en duidelijk" signaal opende de deur naar het plan "People Our Priority" (POP) dat in februari 2021 door de huidige Minister van Defensie Ludivine DEDONDER (PS) werd meegedeeld en waarvan sommige maatregelen reeds door haar voorganger Philippe GOFFIN (MR) waren geïnitieerd. Het realisme in de onderhandelingen met de vakbonden was van dien aard dat de budgetten voor deze maatregelen reeds bestaan... maar voorlopig niet kunnen worden uitgegeven. Alleen de positieve gevolgen voor gepensioneerden moeten in aanmerking worden genomen, zoals in elke andere sector.

De meerderheid, die weliswaar unaniem is in hun respectievelijke partijprogramma's, moet eindelijk opkomen voor Defensie en ophouden bang te zijn voor de reacties van andere sectoren, waaraan Defensie wel steun levert, vooral in tijden van crisis of staking. Hoewel er onlangs in juli 2021 in de beperkte ministerraad (KERN) een akkoord was voor deze herwaardering van het personeel, is het nu tijd om eindelijk concrete en dringende maatregelen in het Belgisch Staatsblad te publiceren. Zo niet, dan is de kans groot dat het Departement uitsterft omdat het zijn personeel verliest tijdens de loopbaan en bij gebrek aan aanwerving!


MEER INKOMEN VOOR MILITAIREN