DO FLEX & DO VEP: STOF TOT NADENKEN!

Op 4 februari heeft Minister van Defensie Ludivine DEDONDER aangekondigd dat DO Flex & DO VEP om budgettaire redenen in 2021 voor het laatst zullen worden uitbetaald en dat dit mechanisme van opname in tijd zal worden herzien.

Na lange besprekingen met de vakorganisaties en een aantal meningsverschillen, heeft Defensie vandaag haar nieuwe, dringende en belangrijkerichtlijnen, meegedeeld. Natuurlijk gaat de "spaarpot" niet verloren, maar wij raden jullie aan alle bewijzen van uw stappen bij jullie DAES en HRM@Def te bewaren, aangezien de software al enkele gebreken heeft vertoond.

Voor VSOA-Defensie is deze situatie vooral een gevolg van het gebrek aan personeel in verhouding tot het ambitieniveau van Defensie en vanwege de druk die op lokaal niveau wordt uitgeoefend, al dan niet bewust door de korpscommandanten.

Tijdens het toekomstige overleg over het nieuwe mechanisme, zullen wij aandringen op:

de naleving van de richtlijnen door de lokale overheid, teneinde het personeel te beschermen en DO VEP niet te verliezen;
een billijk systeem voor alle categorieën, ook voor de officieren die geen recht hebben op compensatie in tijd;
de mogelijkheid van een grotereopname tijdens de loopbaan;
de opportuniteit van de toekomstige 4-daagse werkweek als gevolg van het laatste begrotingsconclaaf.
Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit dossier.

Mededeling van Defensie
1. Vanaf 01 Jan 22 wordt het DO VEP-systeem aangepast om beter tegemoet te komen aan het doel van deze maatregel: gepensioneerde militairen die een VEP uitvoeren, de mogelijkheid te bieden om werk en vrije tijd zo goed mogelijk te combineren en zo hun gezondheid te vrijwaren. Concreet betekent dit dat het maandelijkse DO VEP-recht op 3 dagen dienstontheffing VEP vanaf die datum in tijd gebruikt moet worden tijdens de desbetreffende kalendermaand (een uitzondering hierop wordt voorzien indien de Mil tijdens de desbetreffende maand minstens 14 dagen wordt ingezet in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in militaire bijstand”, “in hulpverlening” of “in operationele inzet”.)

Het opsparen en uitbetalen van de DO VEP (uitbetaling enkel voorzien voor OOffr en Vrijw) zal vanaf 01 Jan 22 niet meer mogelijk zijn. Een laatste éénmalige uitbetaling zal uitgevoerd worden van de DO VEP dagen van OOffr en Vrijw die in 2021 niet in tijd verbruikt werden.

Belangrijk aandachtspunt: De aanvragen DO VEP voor december 2021 moeten ten laatste op 20 Dec 21 16u00 worden ingebracht in HRM@Defence. Daarna zal een uitbetaling van het saldo voor het jaar 2021 automatisch worden uitgevoerd (in principe begin januari 2022) voor OOffr en Vrijw.
 

2. Vanaf 01 Jan 22, zal het DO Flex-systeem vervangen worden door een nieuw systeem uithuizigheid waarbij er tegemoet gekomen wordt aan de wensen van het personeel en er rekening wordt gehouden met de behoeften van de organisatie, waarvoor de volgende regelingen worden getroffen:

a. De uitbetaling van de DO Flex zal vanaf 01 Jan 22 niet meer mogelijk zijn. Een laatste éénmalige uitbetaling (totaal of gedeeltelijk) zal in 2021 op hun vraag nog voorzien worden voor OOffr en Vrijw:

die een VEP uitvoeren na de oppensioenstelling op leeftijdsgrens;
die ten laatste op 01 Jan 25 met pensioen gaan;
van wie de lopende dienstneming in het BDL-statuut ten laatste aanvatte in 2014.
Belangrijk aandachtspunt: Vanaf 06 Dec 21 kan de aanvraag voor de éénmalige uitbetaling van de DO Flex door de betrokken militair via een request worden ingebracht in HRM@Defence. Dit moet ten laatste op 20 Dec 21 16u00 ingebracht worden. De rechthebbenden zullen hiertoe persoonlijk via mail worden uitgenodigd. Vanaf 06 Dec 21 zal de DAES hen hierbij kunnen assisteren, een specifieke mail hieromtrent zal eveneens op 06 Dec 21 naar de DAES verstuurd worden. Daarna zal een uitbetaling automatisch worden uitgevoerd op basis van de ingebrachte request.

b. De bestaande opgespaarde en niet uitbetaalde kredieten DO Flex kunnen wel verder in tijd verbruikt worden volgens de huidige regels:

20 dagen per 2 jaar tijdens de loopbaan (i.f.v. dienstnoodwendigheden);
‘In blok’ net voor het pensioen (dit is een recht en kan bijgevolg niet geweigerd worden).
3. Vanaf 01 Jan 22 zal een nieuw systeem voor uithuizigheid worden opgestart waarbij er rekening zal worden gehouden met de noodzaak om de operationaliteit van de eenheden, de veiligheid en het welzijn van het personeel te waarborgen. Dit nieuwe systeem handhaaft de toekenning van 2 uur uithuizigheid per 24 uur in zowel de deelstanden “in intensieve dienst”, “in hulpverlening”, “in operationele inzet”, “in militaire bijstand” evenals tijdens een dienstreis in “normale dienst”;

In overleg met de vakorganisaties zal verder worden nagedacht over de modaliteiten van deze nieuwe regels.

Tot slot vakantieverlof, dienstontheffing van het departement, dienstontheffing voor Offr, dienstontheffing transformatie, compensatie-uren (recup) en teveel gepresteerde uren (TGU) kunnen vanaf 01 Jan 22 niet langer worden omgezet in DO Flex, maar kunnen wel verbruikt worden in tijd volgens de huidige regels van de DGHR-REG-TRAVARB-001. De gewone compensatie in tijd (recup) zal dus wel nog uitbetaald worden boven de 38 uren. De teveel gepresteerde uren (TGU) boven de 200 uren zullen uitbetaald worden.


COVID-19 VACCINATIE: STOP EMPOWERMENT!