MAALTIJDCHEQUES: WAT JE MOET WETEN!

Vanaf 1 november 2022 krijgen alle militairen die daarvoor in aanmerking komen maaltijdcheques. Maaltijdcheques kunnen worden gebruikt om een maaltijd te betalen of om voeding te kopen. In dit artikel vind je informatie over de praktische aspecten van de maaltijdcheques en de elektronische kaart.

Wie heeft recht op maaltijdcheques?
De kandidaat-militairen, militairen van het actief kader en militairen van de reserve wanneer zij in "normale" dienst zijn.

Militairen van het reserve kader die onder meer VEP uitoefenen of oproepen verrichten, worden tot de doelgroep gerekend voor de dagen waarop zij binnen Defensie diensten verrichten.

Militairen die telewerken of op afstand werken, hebben ook recht op een maaltijdcheque.

Wie heeft GEEN recht op maaltijdcheques?
Personeel in de deelstand “in opleiding, intensieve dienst, militaire ondersteuning, operationele inzet of bijstand”. 

Een personeelslid dat deelneemt aan een oefening of operatie heeft geen recht op maaltijdcheques omdat hij zich in een andere deelstand bevindt dan de deelstand "normale dienst". Op dat moment heb je recht op voeding ten laste van de staat .

Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor kandidaat militairen in de deelstand "in opleiding", wanneer zij zich in een afwachtingsstage of afwachtingsperiode bevinden. In dat geval hebben zij recht op maaltijdcheques.

Personeel dat bij een internationale of geallieerde organisatie in het buitenland werkt, heeft geen recht op maaltijdcheques, aangezien voor hen een specifiek vergoedingssysteem geldt.

En voor het burgerpersoneel?
De Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter keerde terug op het intersectoraal akkoord dat met de vakbonden werd onderhandeld. 1 april 2024 werd aangekondigd als startdatum voor de maaltijdcheques voor de ambtenaren, maar het is nog niet zeker dat hiervoor een budget is. Deze maaltijdcheques zijn dus nog niet zeker.

Defensie zal zich aansluiten bij de besluiten van Ambtenarenzaken. Ondertussen volgen we dit dossier uiteraard verder op en zetten we ons werk voort om deze cheques te kunnen verstrekken aan het burgerpersoneel van Defensie.

Berekening van het aantal maaltijdcheques
De maaltijdcheques hebben een waarde van 6 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 euro. Je betaalt zelf een klein deel van de maaltijdcheque, want er geldt een verplichte minimumbijdrage van 1,09 euro per ontvangen maaltijdcheque. Deze bijdrage wordt ingehouden op jouw nettoloon. 

De dagen waarop je recht hebt op een maaltijdcheque, zijn de dagen waarop je als personeelslid diensten verleent vanaf de eerste minuut van de dienst, ongeacht de duur van de dienst.

Zo heeft een personeelslid dat een halve dag verlof (vakantie, ouderschapsverlof, enz.) of een periode recup van 3 uur opneemt en de andere halve dag diensten verricht, recht op een maaltijdcheque.

Zo heeft een personeelslid dat diensten verricht van maandag 0800 uur tot dinsdag 0100 uur recht op twee maaltijdcheques, aangezien dit twee afzonderlijke dienstdagen zijn (maandag en dinsdag).

Hoe zit het met mensen die in shiften werken ?
Het personeel van de wacht of ander personeel dat in shiften van 24 uur werkt, heeft recht op 2 maaltijdcheques in plaats van 3. De berekeningsmethode is namelijk gebaseerd op de gewerkte dagen en niet op het aantal gewerkte uren.

Betaling en gebruik
De maaltijdcheques worden maandelijks op een elektronische kaart gestort. Dit is een soort bankkaart die toegang geeft tot een rekening. Deze rekening en kaart worden voor Defensie uitgegeven door Edenred. Deze kaart wordt naar de woonplaats (of het correspondentieadres) van het personeel gestuurd. Het is daarom belangrijk dat je jouw gegevens in HRM@Defence goed controleert.

Als het systeem van maaltijdcheques op 1 november 2022 in werking treedt, wordt de kaart eind december 2022 geladen. Waarom deze vertraging?

Allereerst moet de lopende maand worden afgesloten om de dagen te tellen waarvoor je recht hebt op een maaltijdcheque. Ten tweede moet ook rekening worden gehouden met de aftrek van de werknemersbijdrage van 1,09 euro per maaltijdcheque. Aangezien de afsluiting van de wedde bij Defensie rond de 15e van de maand plaatsvindt, zullen de maaltijdcheques voor november na de afsluiting van de wedde medio december voor het personeel beschikbaar zijn.

Bij het schrijven van dit artikel wachten we nog steeds op antwoorden van Defensie op een aantal van onze vragen. Aarzel niet om de evolutie van deze FAQ te volgen op onze website of onze sociale media.


ONGEPAST GEDRAG IN MILITAIRE OPLEIDING